baner

Dla rolników

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO

W wielu gospodarstwach rolnych, wydatki na energię elektryczną to jedne z największych kosztów prowadzenia gospodarstwa. Teraz może się to zmienić – instalacja fotowoltaiczna, dopasowana do indywidualnych potrzeb gospodarstwa rolnego, pozwala znacząco obniżyć koszty zużywanej energii.

KIEDY ROLNIK JEST PROSUMENTEM?

Rolnictwo obejmuje szeroki zakres działalności. Branże rolnicze charakteryzują się wspólną cechą – wymagają dużych ilości energii elektrycznej, w nieregularnych odcinkach czasowych (w skali doby i roku). Aby inwestycja w instalację fotowoltaiczną była jeszcze bardziej atrakcyjna finansowo, konieczne jest korzystne rozliczenie wyprodukowanych nadwyżek. Istnieją różne sposoby ich rozliczania, zależnie od taryfy w jakiej funkcjonuje gospodarstwo rolne.

Taryfa G w całym gospodarstwie

W przypadku jednego licznika na wszystkie budynki, stosowane jest bilansowanie polegające na możliwości oddania do sieci nadwyżki energii elektrycznej z mikroinstalacji oraz odebrania jej w późniejszym okresie. Mówiąc prościej – jeśli gospodarstwo nie zużyje wyprodukowanej energii na własne potrzeby (np. w okresie letnim), energia ta zostanie „zmagazynowana” przez operatora sieci i oddana w okresie, w którym gospodarstwo będzie miało wzmożony pobór energii elektrycznej.

Energia oddana i pobrana z sieci, bilansowana jest corocznie w stosunku 0,8:1 dla instalacji do 10 kWp oraz 0,7:1 do 50 kWp. Oznacza to, że prosumenci za każdą kilowatogodzinę „zielonej energii” oddanej do sieci będą mogli odebrać z niej 0,8 lub 0,7 kilowatogodziny w ciągu 365 dni, od momentu oddania nadwyżki energii do sieci. System opustów rozwiązuje problem sezonowego zapotrzebowania na energię elektryczną w rolnictwie.

Taryfa G w budynku mieszkalnym oraz taryfa C na budynkach gospodarczych

Podział taryf w gospodarstwie rolnym, pozwala rolnikowi generować dodatkowe korzyści. Według przepisów, wszystkie wyprodukowane nadwyżki energii elektrycznej, muszą zostać odkupione przez Zakład Energetyczny.

Energia wyprodukowana z własnej elektrowni słonecznej, w pierwszej kolejności wykorzystywana jest na bieżące zaspokojenie potrzeb budynku, natomiast cała niewykorzystana a wytworzona przez mikroelektrownię energia jest odsprzedawana. Cena zakupu jest sztywno ustalona i wynosi 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE.

JAK DOBRAĆ MOC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ?

Doboru instalacji należy dokonać analizując roczne zużycie energii w gospodarstwie oraz uwzględniając profil działalności. W uproszczeniu, w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp wstępne oszacowanie można wykonać korzystając z proporcji: na każde zużyte rocznie 1000 kWh należy dobrać ok. 1 kWp mocy instalacji. Poprawnie dobrana moc instalacji powinna corocznie wyprodukować ilość energii odpowiadającą rocznemu jej zużyciu.

KORZYŚCI DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO:

Niższe koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego
Skuteczne obniżenie rachunków za energię elektryczną;
Niezależność od dostawców energii elektrycznej oraz od podwyżek cen energii, które nastąpią;
Przewidywalność cen energii w długim czasie, a co za tym idzie – dobre planowanie kosztów gospodarstwa
Efektywne zagospodarowanie nieużytkowanej powierzchni (dach obiektu gospodarczego lub części nieużytku rolnego);
Podniesienie wartości nieruchomości;
Ekologiczne gospodarstwo rolne – polepszenie wizerunku i konkurencyjności gospodarstwa rolnego;
Korzystne i elastyczne formy finansowania inwestycji w system fotowoltaiczny;
Wysoka stopa zwrotu z inwestycji w odnawialne źródło energii;

Ulga inwestycyjna na instalację fotowoltaiczną dla rolników

Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, rolnikom przysługuje ulga inwestycyjna na budowę instalacji fotowoltaicznej. To aż 25% poniesionych kosztów na instalację, które można odliczyć od podatku rolnego. Ponadto, jeżeli rolnik jest płatnikiem VAT, może go w całości odliczyć i zyskać dodatkowe 23%!

Kto może skorzystać z ulgi?

Podatnik podatku rolnego, Hodowca, rolnik, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków, w tym budowę instalacji fotowoltaicznej.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów bądź też posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co można zyskać?

W/w mają prawo skorzystać z 25 % ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego. Jest to 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych, które są udokumentowane rachunkami. Ulga z tytułu tej samej inwestycji rozliczana do 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców. Co ważne, przysługuje ona jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej nie zostały sfinansowane z udziałem środków publicznych tzn. dotacji, kredytów na preferencyjnych warunkach, dopłatach itd.

Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej decyduje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Nasza oferta pakiety
Zobacz więcej

Współpracuj z nami i zostań partnerem

Aura Energia

Dopasuj idealny system fotowolwaiczny

Miesięczny rachunek za prądProgram kalkulacyjny który znajduję się na stronie startowej służy do POGLĄDOWEGO określenia wielkości oraz ceny instalacji potrzebnej do zapewnienia naszym klientom samodzielności energetycznej. Na wstępie należy zaznaczyć, że wartości które są w nim prezentowane są orientacyjne i wyliczane dla „warunków idealnych” – zakładających, że dach skierowany jest idealnie na południe, nachylony jest pod kątem 35 stopni, jest wystarczająco duży by wykonać na nim instalacje i nie występują żadne elementy zacienien
Bezpłatna wycena Twojej instalacji

Wystawiamy faktura VAT
Skontaktuj się z nami dziś!
tel. +48 787 777 005